Вардарски регион

Број на жители: 154.230

Површина во km2: 4.042

Број на општини: 9

Број на населени места:215

 

Општини во Вардарскиот регион:

Општина Чашка, Општина Кавадарци, Општина Росоман, Општина Демир Капија, Општина Неготино, Општина Градско, Општина Велес, Општина Лозово, Општина Свети Николе.