Printo

Rajoni Jugperëndimor

Popullsia: 222385

Sipërfaqja në km2: 3,340

Numri i komunave: 9

Numri i vendbanimeve:286

 

Komunat në rajonin Jugperëndimor:

Komuna Makedonski Brodit, Komuna Plasnicës, Komuna e Kërçovës, Komuna e Dibrës, Komuna e Centar Zhupës, Komuna e Debërcës, Komuna e Strugës, Komuna e Vevçanit, Komuna e Ohrit.