Rajonin i Pellagonisë 

Popullsia: 236088

Sipërfaqja në km2: 4,717

Numri i komunave: 9

Numri i vendbanimeve: 343

 

Komunat në rajonin e Pellagonisë:

 

Komuna e Dollnenit, Komuna e Krushevës, Komuna e Krivogashtanit, Komuna e Demir Hisarit, Komuna e Resnjës, Komuna e Manastirit, Komuna e Novacit, Komuna e Prilepit, Komuna e Mogilës.