Rajoni i Vardarit

Popullsia: 154230

Sipërfaqja në km2: 4,042

Numri i komunave: 9

Numri i vendbanimeve: 215

 

Komunat në rajonin e Vardarit:

 

Komuna e Çashkës, Komuna e Kavadarcit, Komuna e Rosomanit, Komuna e Demir Kapisë, Komuna e Negotinës, Komuna e Gradskos, Komuna e Velesit, Komuna e Llozovës, Komuna e Sveti Nikollës.