Zëvendës Ministër

Zam Minister Dejan Pavlevski

Të dhënat personale

Emri i plotë:                Dejan Pavleski

Data e lindjes:             19.01.1977

Vendi i banimit:          Shkup, Republika e Maqedonisë

 

 

Arsimimi

1996 - 2003   Universiteti  "Shën. Cirili dhe Metodi ", Shkup, Fakulteti  elektroteknik,

                      Ing. i dipl. i elektroteknikës, drejtimi Elektronikë dhe telekomunikacion

1991 - 1995   Shkolla e mesme "Orce Nikollov", Shkup

1983 - 1991   Shkolla fillore "Vëllezërit Ribar", Shkup

Përvoja paraprake e punës

2016              Ministria për Shoqëri informatike dhe administratë

                      Këshilltar i posaçëm i zëvendësministrit plotësues

2007 - 2016   AVT Internacional Shkup

                      TIK Menaxher

2006 - 2007   Ministria e Kulturës

                       Bashkëpunëtorë  për teknologji informatike dhe komunikuese (TIK)

2003 - 2006   Ministria e Kulturës

                      Bashkëpunëtor i jashtëm për mbrojtjen e të drejtave të autorit në TIK

2001 - 2003   Kryetar i Lidhjes nacionale të studentëve të Maqedonisë

2000 - 2002   Kryetar i Lidhjes së studentëve pranë Universitetit "Shën. Cirili dhe Metodi " Shkup

1999 - 2000   Anëtar i Bordit Ekzekutiv i Lidhjes së studentëve të Fakultetit të elektroteknik

Angazhime partiake

2005 - 2014   Kryetar i Komisionit për vetëqeverisje lokale të LSDM-së

                      Kryetari i Këshillit për vetëqeverisje lokale të LSDM-së

                      Delegat në Kongresin e LSDM-së

                      Anëtar i Këshillit për teknologji informatike të LSDM-së

                      Anëtar i Kryesisë të OK të LSDM, lagja “Kisella Voda”

Trajnime dhe seminare shtesë

Akademia politike për demokraci sociale

Instituti  “Fondacioni  Frifrih Ebert, Olaf Palme,  Qendra ndërkombëtare

Adizez Top Leadership Forum

- Menaxhim me ndryshime: menaxhim, drejtimi me ciklin e jetës  korporatave,

- Kultura organizative - COACH ERA

- Vlerat e lidershipit dhe menaxhimi me kulturën organizative

Trajnim për MCSE (Majkrosoftsertifikat sistem inxhinier):

Kurse për CCNA (Cisco Certified Sistemit Administrator):

Projektet

Në të kaluarën, varësisht nga fusha e angazhimit ka bërë dhe ka udhëhequr disa projekte të ndryshme nga të cilat më të rëndësishme janë ato në sportin e studentëve, kulturën e studentëve, aktiviteti studentor, standardi i studentëve, mbrojtja e të drejtave të autorit  dhe lufta kundër piraterisë, përmirësimi dhe ngritja e sistemeve të TIK , hulumtime shoqëroro-politike.

Interesi dhe aftësitë

- I aftë për  punë ekipore, i shkathtë  për mënyrën organizative dhe komunikuese

- Drejtues dhe menaxhues i projekteve nga lëmi të ndryshme

- Marrje të vendimeve mbi bazë të menduarit analitik dhe logjik

- Aftësi të shkëlqyera kompjuterike

- Përdorim i shkëlqyer i gjuhëve angleze, serbe dhe kroate

Hobi

Luajtje futboll, ecje, vrapim, dëgjim të muzikës, lexim dhe shkrim të poezive