Departamentet e krijuara brenda sektorit:

1.     Departamenti për EU integrime dhe negociata për pranim në BE

2.     Departamenti për komunikim dhe publicitet

3.     Departamenti për zbatimin e IPA-së

4.     Departamenti për koordinim, programin, monitorimin dhe vlerësimin e IPA-së

 

NITA KRLIU

Udhëheqëse e sektorit

tel : 02 3 253-938