BURIM ALIMI

Këshilltar-Revizor i brendshëm

tel: 02 3 253-944