Printo

Shpallje për angazhim të ekspertit financiar në kuadër të Programit për Bashkëpunim Ndërkufitar Interreg IPA ndërmjet Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut

 

 PROGRAMI I BASHKËPUNIMIT NDËRKUFIRAR I UNIONIT EUROPIAN

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në kuadër të aktiviteteve të implementimit të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II ndërmjet Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut 2014 -2020, shpall:  

 

NJOFTIM PUBLIK

Për paraqitjen e kandidatëve për vendin e lirë të punës:

 

- 1 (një) - Ekspert financiar në kuadër Programit ndërkufitar IPA Interreg midis Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut.   

 

   

Në vijim, përshkrimin e punës mund ta gjeni këtu.

 

Afati i fundit për aplikim: 7 ditë, nga dita e publikimit të publikimit.

Vetëm aplikacionet që do të mbërrijnë në mënyrë elektronike deri në datën dhe kohën e mbylljes së kësaj shpallje do të konsiderohen për shqyrtim.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

- Letër motivimi në gjuhën angleze,      

- Curriculum Vitae (CV), në gjuhën angleze në formatin e BE-së,      

- Dëshmi e përfundimit të arsimit të lartë relevant (Diplomë universitare në fushat - shkencat ekonomike,shkencat juridike, menaxhimin financiar, administrim biznesi , apo shkencat e tjera relevante shoqërore me min 180 EKTC, apo VII / 1 shkallë),

- Duhet të paraqiten fotokopjet e dokumenteve origjinale, që konfirmojnë përvojën e punës të shënuar në jetëshkrimin e tyre.      

 

Dokumentet duhet të dorëzohen në adresën e mëposhtme të postës elektronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

Kandidatët që dërgojnë oferta janë të detyruar të marrin pjesë në intervistë më datë 09 .08 .2021 duke filluar nga ora 11:.00 në ambientet e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale ( Bl. Shën Cirili dhe Metodi 54, 100 0 Shkup, kati i dytë) dhe me vete sillni një kopje të shkruar të dokumenteve të mësipërme, të cilat ata i kanë dorëzuar në mënyrë elektronike).

 

Informacione të mëtejshme mund të merren përmes telefonit: +389 71299649 ose, jo më vonë se 06.0 8 .202 1 , deri në orën 4.30 pasdite.