cbcmkal hed en

PROGRAMI BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT - REPUBLIKA E SHQIPËRISË 2014 - 2020

NJOFTIM PËR APLIKIM

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në Republikën e Shqipërisë, në cilësinë e strukturave zbatuese të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Republika e Maqedonisë së Veriut - Republika e Shqipërisë 2014-2020, si dhe në kuadër të aktiviteve të këtij programi, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale shpall        

Aplikimin per kandidatë për pozicionet vakante të punës:

-          1 (një) pozicion Nënpunës për Komunikimin dhe Vizibilitetin në kuadër e Programit IPA II të Bashkëpunimit Ndërkufitar 2014-2020.

Në vijim mund të gjeni përshkrimin e vendit të punës për këtë pozicion:

-          Përshkrimin e vendit të punës për Nënpunës për Komunikimin dhe Vizibilitetin mund ta shkarkoni nga faqet  zyrtare në internet të programit: http://ipacbc-mk-al.net; dhe  www.mls.gov.mk; http://punetejashtme.gov.al;

-          Kantidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

-          CV, kopje të diplomës dhe referancat përkatëse të punës.

Afati i aplikimit:

-          15 ditë pune nga dita e publikimit të njoftimit.

Vetëm aplikimet të cilat do të arrijnnë brenda afatit kohor të këtij njoftimi, do të konsiderohen për intervistë.

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë në adresën e mëposhtme:

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale

Rr. Shën Kirili dhe Metodi, Nr.54,

1000 Shkup, Republikën e Maqedonisë së Veriut

Për: Hairie Ahmed: duke shënuar në pjesën e jashtme të zarfit, pozicionin të cilës i referohet aplikimi.

Informacione shtesë mund të merren numrin e telefonit: +389 2 3253-921