Republika e Maqedonisë së Veriut - Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në bashkëpunim me Republikën e Kosovës -Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, në kuadër të aktiviteteve për implementimin e IPA II programit për bashkëpunim ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës 2014-2020:

Ministria e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut shpall

SHPALLJE PUBLIKE 

Për marrje me qera të një zyre pune për nevojat e programit IPA CBC MK-KS në Kumanovë

Kushtet që duhet ti plotësoj aplikuesi:

 • Lokacioni i zyrës të jetë në afërsi të qendrës së qytetit në Kumanovë
 • Zyra të jetë e gatshme për akomodim të menjëhershëm
 • Të posedoj 40-50m2 hapsirë pune (duke mos i llogaritur toaletet) me izolim të mirë termik dhe nga zhurma
 • Të plotësojë standardet Europian për vizibilitet, efikasitet energjetik, qasje të lehtë dhe hapësire për parking(jo domosdoshmërisht)
 • Të ketë qasje në ujë, rrymë, internet dhe telefon
 • The posedoj pajisje për ngrohje dhe ftohje, minikuzhinë me frigorifer
 • Të ketë toalet funksional

Oferta duhet të përmbajë:

 • Çmimin në Denar dhe Euro pa TVSH
 • Lokacioni – Adresa e zyrave

SHËNIM: Programi finansohet nga Unioni Europian dhe është i liruar nga pagesa e TVSH-ës. TVSH-ja nuk kalkulohen në çmim.

Me njoftimin tonë për përzgjedhjen e ofertës më të favorshme dhe para procedurës përfundimtare për dhënien e kontratës, ofertuesi duhet të dorëzojë:

 1. Dokumentin e fletëpronësisë
 2. Deklaratë të notarizuar që hapësira e ofruar nuk është nën hipotekë dhe nuk është nën proces gjyqësor
 3. Leternjoftimin e pronarit të zyrës

Të gjithë të interesuarit ofertat e tyre mund ti dërgojnë në afat prej 8 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. Vetëm aplikacionet të cilat do të mbërijnë brenda afatit kohor, do të merren parasysh për shqyrtim.

Dokumentet mund të dorëzohen me postë në adresën e mëposhtme:

Ministria e vetëqeverisjes lokale

Rr. Shën Kirili dhe Metodi, Nr.54,

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Për:Hajrie Ahmed, duke shënuar në pjesën e jashtme të zarfit shpalljes të cilës i referohet aplikimi.

Informacione shtesë mund të merren në Nr. tel: + 389 02 3253 951