Thirrje për shprehje interesi për vlerësimin ( evaluimin ) e projekt propozimeve të marra brenda:  

Thirrjes  së dytë për projekt propozime të Programit për Bashkëpunim Ndërkufitar Sërbi - Maqedonia e Veriut 2016-2020 nga Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit (IPA II)

 

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR VLERËSUES

ToR