Југозападен регион

Број на жители: 222.385

Површина во km2: 3.340

Број на општини: 9

Број на населени места: 286

 

Општини во Југозападниот регион:

Општина Македонски Брод, Општина Пласница, Општина Кичево, Општина Дебар, Општина Центар Жупа, Општина Дебарца, Општина Струга, Општина Вевчани, Општина Охрид