Полошки регион

 Број на жители: 310.178

Површина во km2: 2.416

Број на општини: 9

Број на населени места: 184

 

Општини во Полошкиот регион:

Општина Јегуновце, Општина Теарце, Општина Тетово, Општина Желино, Општина Боговиње, Општина Брвеница, Општина Врапчиште, Општина Гостивар, Општина Маврово и Ростуша