Печати

МИСИЈА

Унапредување на системот на локалната самоуправа за обезбедување на локални јавни услуги  на  ниво  на  утврдени  стандарди  согласно  потребите  на  граѓаните,  како  и  поттикнување  и создавање на услови за динамичен територијален развој преку политиките за одржлив локален  развој  и  рамномерен  регионален  развој  со  цел  намалување  на  разликите  во  развојот  на  општините, како и меѓу и во планските региони на транспарентен и инклузивен начин. Својата мисија Министерството за локална самоуправа ја остварува во координација со другите  надлежни  министерства,  општините  и  со  ЗЕЛС,  во  консултација  со  граѓанскиот  и  со  бизнис  секторот.

 

ВИЗИЈА

Децентрализиран  и  одржлив  систем  на  локалната  самоуправа  кој  обезбедува  кохехзија  на  граѓаните,  доставува  квалитетни  и  стандардизирани  локални  јавни  услуги,  и  генерира  балансиран развој на општините и планските региони.

 

ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА МЛС