Печати
Скопски плански регион
Ред. Бр. Име на проектот Општина-корисник на средствата Одобрени средства во денари
1 Машинска инсталација за радијаторска греење и котларница на течно гориво во О.У.,, Дрита с. Копаница и О.У, Ибе Паликуќа,, с. Ласкарци Сарај 2,000,000
2 Рехабилитација на улица 29 во Сопиште во Општина Сопиште Сопиште 1,825,849
3 Набавка на товарно возило - кипер Кисела Вода 550,000
4 Изработка на техничка документација за изградба на улична мрежа во должина од 4000м на територија на општина Зелениково. Зелениково 780,344
Вкупно 5,156,193
Југоисточен плански регион
Ред. Бр. Име на проектот Општина-корисник на средствата Одобрени средства во денари
1 Изградба на фекален колектор со пречистителна станица за отпадни води во село Моин Гевгелија 2,450,615
2 Проект за сообраќајно поврзување на Индустриска зона Рабро со Регионален пат Р - 1105 Валандово 461,677
3 Реконструкција на ул. Солунска во Селемли, Општина Богданци Богданци 587,439
4 Изработка на проектна документација на ниво на основни проекти за изведба на улици во Општина Ново Село Ново Село 535,820
5 Изградба на локална улица во с. Босилово Босилово 120,642
6 Изведба на улица со шеталиште во село Градско Балдовци- Општина Струмица Струмица 1,000,000
  Вкупно 5,156,193
                                                                   Источен плански регион
Ред. Бр. Име на проектот Општина-корисник на средствата Одобрени средства во денари
1 Изградба/Уредување на мал плоштад во село Радање Карбинци 2,884,300
2 Изработка на техничка документација за фекална каналзиација и систем за одведување на отпадните води во с. Липец Виница 350,000
3 Изработка на тех. Документација (инфраструктурен и основен проект) за изградба на локален пат од Пехчево до с. Спиково, Општина Пехчево Пехчево 447,575
4 Изработка на техничка документација за изградба на улици во општина Чешиново-Облешево со вкупна должина од 925,0 метри Чешиново - Облешево 459,846
5 Реконструкција на улици во село Русиново-улица 4 Берово 1,014,472
Вкупно 5,156,193
   
  Пелагониски плански регион
Ред. Бр. Име на проектот Општина-корисник на средствата Одобрени средства во денари
1 Изработка на техничка документација за уредување на канал за атмосферски води с. Боротино Кривогаштани 350,000
2 Подобрување на комунални услуги во Општина Долнени Долнени 4,206,193
3 Подобрување на условите за живеење во с.Сладуево, Општина Демир Хисар преку реконструкција на општински пат Демир Хисар 600,000
Вкупно 5,156,193
  Полошки плански регион
Ред. Бр. Име на проектот Општина-корисник на средствата Одобрени средства во денари
1 Изработка на техничка документација за локални патишта во територијата на општина Теарце ( с.Теарце, с. Глоѓи, с. Одри - с. Нераште) Теарце 910,000
2 Реконструкција и Рехабилитација на Улица Браќа Јањиќ во с. Брвеница Брвеница 2,246,193
3 Основен проект за потпорен зид и канал за атмосферски води во н.м Градец - Општина Врапчишт од ст. 0+000. м до 0+182,11 м Врапчиште 2,000,000
Вкупно 5,156,193
Југозападен плански регион
Ред. Бр. Име на проектот Општина-корисник на средствата Одобрени средства во денари
1 Локален пат во населено место Колибари Кичево 1,092,540 
2 Изработка на техничка документација за изградба на пешачка патека до школото во с. Драслајца    Струга 84,960
3 Реконструкција и осовременување на патната инфраструктура во Општина Вевчани Вевчани 3,378,693
4 Реконструкција и уредување на улица во с. Орновик Општина Деберца Деберца 600,000
Вкупно 5,156,193
Вардарски плански регион
Ред. Бр. Име на проектот Општина-корисник на средствата Одобрени средства во денари
1 Подобрување на социјалната инклузија преку уредување на централното подрачје во Росоман Росоман 602,847
2 Создавање на поздрава и почиста животна средина во населените места о. Лозово, преку набавка на канти за собирање на цврст комунален отпад Лозово 700,920
3 Поставување на топловодно греење во ООУ Даме Груев - подрачно училиште во село Амзибегово и подрачно училиште во село Кадрифаково Свети Николе 522,158
4  Чашка место за сите Чашка 979,465
5 Изградба на фекална канализација за населено место Раец - крак 1 фаза 2, Општина Кавадарци Кавадарци 1,245,755
6 Заштита на жив. Средина и подобрување на процесот за собирање на отпад со набавка на пластички канти за смет и поцинковани контејнери во Општина Градско Градско 472,590
7 Уредување на улица во с. Иванковци Велес 632,458
  Вкупно 5,156,193
Североисточен плански регион
Ред. Бр. Име на проектот Општина-корисник на средствата Одобрени средства во денари
1 Изградба на канализација за отпадни води за дел од с. Конопница, Општина Крива Паланка Крива Паланка 1,850,000
2 Изградба на дел од фекална канализација с.Ваксинце - Општина Липково Липково 2,456,193
3 Поставување на урбана опрема во с. Шлегово, с.Страцин, с. Тарновац, с.Крилатица, с. Коњух и с. Туралево Кратово 850,000
  Вкупно 5,156,193
Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2019 година   - 41,249,544 денари