Министерот за локална самоуправа, Горан Милевски, донесе Решение за работа он line/електорнски за сите барања за FLC контролори и барања за ко-финансирање за корисници на грант на сите ИПА програми,  електорнски да пратат документација до одговорните лица на МЛС